Komunikat w związku z ostatnim etapem
Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

Warszawa, dn. 17 czerwca 2021 r.

 

Przewielebni Kapłani!
Wielebne Siostry Zakonne!
Drodzy Siostry i Bracia, a zwłaszcza Wy – Młodzi Przyjaciele!

Dnia 18 września 2019 roku rozpoczęliśmy w naszej diecezji Synod Młodych, który miał się zakończyć w roku 2020. Niestety pandemia uniemożliwiła nam w pełni pracę zespołów synodalnych, co wpłynęło również na konieczność przełożenia daty zakończenia Synodu. Udało się nam jednak w mniejszych grupach podjąć pracę nad zagadnieniami duszpasterskimi, jakie zrodziły się z rozmów i ankiet. Zależało nam bardzo, aby przed wszystkim wsłuchać się w Wasz głos – młodzieży, studentów oraz młodych, którzy czują się Kościołem i nie boją się brać odpowiedzialności za Jego losy. Prace nad dokumentem – statutami synodalnymi – powoli dobiegają końca.

Chciałbym już dziś poinformować, że na sobotę 11 września 2021 r. planowana jest ostatnia sesja synodalna, w czasie której zostanie przedstawiony i omówiony owoc naszej wspólnej pracy. Zakończenie Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej przewidziane jest natomiast na dzień 20 listopada 2021 r. O szczegółach tych wydarzeń poinformujemy Was w późniejszym terminie.

Droga Młodzieży, na te ostatnie już dni roku szkolnego i akademickiego oraz zbliżające się wakacje życzę Wam wielu łask Bożych, sił, dobrego wykorzystania czasu – pamiętam w modlitwie i błogosławię.

 

+ Jacek Grzybowski
Biskup Pomocniczy
Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

 

Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.

Nr 1381/BD/2021

D E K R E T

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.

 

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

 

 

Warszawa, dn. 18 maja 2021 r.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE

UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA W ROKU 2021

 

  1. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, należy zorganizować w parafiach w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa.
  2. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 861) czytamy:

10. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

  1. W związku z powyższym, roztropnej decyzji Księdza Proboszcza pozostawia się kwestię organizacji procesji Bożego Ciała. Ewentualną organizację procesji poza terenem przykościelnym należy uzgodnić z odpowiednimi władzami (wskazane jest skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi sprawującymi nadzór nad obszarem parafii).
  2. W miastach, w których był zwyczaj organizowania przez kilka parafii wspólnej procesji Bożego Ciała, w tym roku każda parafia zorganizuje procesję we własnym zakresie.
  3. W przypadku opublikowania nowych decyzji odpowiednich władz państwowych lub sanitarnych, przekażemy niezwłocznie informację Księżom Proboszczom.

 

+ Jacek Grzybowski

Wikariusz Generalny