Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi wszechstronną działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących wymagających różnego rodzaju wsparcia: materialnego, psychicznego, terapeutycznego, aktywizacji i organizacji czasu wolnego oraz opieki medycznej.

Nasze działania skoncentrowane są na następujących grupach docelowych: dzieciach i młodzieży wraz z rodzinami, osobach doświadczających przemocy, osobach niepełnosprawnych, znajdujących się w kryzysie bezdomności, seniorach i chorych.

W celu zapewnienia adekwatnej do potrzeb, profesjonalnej pomocy nasza Caritas zatrudniała w minionym roku 319 osób. Finansowanie działalności charytatywnej było możliwe dzięki środkom pochodzącym z ofiar darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych, projektów realizowanych w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz z dotacji celowych centralnych organów administracji państwowej, wpływów z odpisów 1% podatku dochodowego, a także z zysku z wydzielonej działalności gospodarczej naszej Caritas (Pierogarnie).

W 48 placówkach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej objęła opieką w 2020 r. liczną grupę osób.

 1. Na zajęcia w Środowiskowych Domach Samopomocy (5), Warsztatach Terapii Zajęciowej (1) oraz w Katolickim Ośrodku Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski (1) uczęszczało 229 osób niepełnosprawnych.
 2. W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym (1) przebywało 29 dziewcząt niepełnosprawnych oraz z niedostosowaniem społecznym.
 3. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej (1), Centrum Interwencji Kryzysowej (1) i Domu Samotnej Matki (1) schronienie znalazło łącznie 30 matek wraz z 41 dzieci, a dodatkowo z pomocy o doraźnym charakterze interwencyjnym skorzystało 48 osób.
 4. W mieszkaniach chronionych i treningowych (1) przebywały 4 osoby, z których 2 pomyślnie się usamodzielniły.
 5. Na zajęcia do świetlic i klubów (4) uczęszczało 188 dzieci i młodzieży oraz dodatkowo wsparcie terapeutyczne uzyskało 79 rodzin. W punkcie przedszkolnym (1) przebywało 15 dzieci.
 6. W punktach poradnictwa (2) udzielono konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, prawnych, terapeutycznych 1670 osobom (dzieci, młodzież, dorośli).
 7. W schronisku dla bezdomnych (1) przebywało 41 mężczyzn w kryzysie bezdomności.
 8. W ogrzewalni (1) udzielono 16.621 noclegów osobom w kryzysie bezdomności.
 9. Z łaźni stacjonarnej (1) osoby w kryzysie bezdomności skorzystały 21.319 razy; a bieliznę osobistą i odzież rozdano 2.760 osobom.
 10. Z łaźni mobilnej (1) osoby w kryzysie bezdomności skorzystały 11.433 razy, dodatkowo z usług fryzjerskich 833 razy a sztuk bielizny osobistej i odzieży rozdano 10.466 sztuk.
 11. Z pralni dla osób bezdomnych (1) osoby potrzebujące skorzystały 1.146 razy.
 12. W jadłodajniach (2) wydano około 161.500 gorących posiłków oraz 45.000 kg chleba, na święta wielkanocne rozdystrybuowano 1.500 paczek zawierających żywność
  oraz środki higieny osobistej, a na Boże Narodzenie – 2.250 paczek, w najbardziej kryzysowych momentach pandemii wydano 28.520 paczek żywnościowych dla osób starszych, samotnych, będących w kwarantannie lub innej sytuacji kryzysowej.
 13. Na zajęcia aktywizujące w domach dziennego pobytu (2) oraz w klubie seniora (1) uczęszczało 190 seniorów.
 14. Rozdano 269 seniorom karty Na codzienne zakupy we współpracy z Caritas Polska i Jeronimo Martins Polska.
 15. Pierogarnie (2) obsłużyły około 50.000 gości, zostało wydanych 22.000 posiłków w ramach projektu Polska Kuchnia Pudełkowa Mimochodem, z akcji Kup obiad, jeśli możesz, weź obiad, jeśli potrzebujesz skorzystało ok. 300 osób potrzebujących, pod koniec grudnia działalność zainaugurowała również naleśnikarnia (1).
 16. W punktach wydawania odzieży (2) prowadzona jest na bieżąco dystrybucja używanych ubrań osobom potrzebującym.
 17. Opieką medyczną w Przychodni Zdrowia (1) objętych było 4.693 osoby, w Hospicjum Domowym (5) 353 osoby, a długoterminową opieką domową (4) objętych było 209 osób. W Poradni Medycyny Paliatywnej (1) z opieki lekarskiej skorzystało 8 osób.
 18. Z wypożyczalni sprzętu medycznego (1) skorzystało 99 osób.
 19. Caritas angażowała się również w dystrybucję żywności w oparciu o centralny magazyn żywności (1). W najbardziej kryzysowych momentach pandemii wydano 28.520 paczek żywnościowych dla osób starszych, samotnych, będących w kwarantannie lub innej sytuacji kryzysowej. Ponadto:
  • dzięki udziale w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa rozdano 570 ton żywności 12.051 osobom w ramach stałej pomocy;
  • dzięki współpracy z Agencją Rezerw Materiałowych przekazano 29 ton żywności w formie jednorazowego wsparcia;
  • w ramach programu przeciwdziałania marnowaniu żywności Spiżarnia Caritas dzięki współpracy z wielkopowierzchniowymi sieciami handlowymi (Tesco, Biedronka, Kaufland, Lidl, Selgros, Eurocash), a także firmą Gobarto oraz darowiznom osób indywidualnych przekazano w ramach stałej pomocy żywnościowej grupie około 5.000 osób potrzebujących 96 ton produktów spożywczych;
  • dzięki darowiznom licznych przedsiębiorstw lokalnych (m.in. SuperDrob, Cukiernia Olszowa, Piekarnia Żerań, Piekarnia Putka) wykorzystano na posiłki oraz paczki żywnościowe ponad 60 ton żywności;
  • dzięki cyklicznym zbiórkom żywności (organizowanym w ograniczonym wymiarze w minionym roku z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne) udało się pozyskać 6 ton żywności.

Pozyskana żywność wykorzystywana jest do przygotowywania posiłków oraz paczek dla osób potrzebujących. Dotarcie do nich zapewnia rozległa sieć jednostek terenowych, na którą składają się placówki naszej Caritas, Parafialne Zespoły Caritas oraz samorządowe organizacje partnerskie jak Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Pomoc żywnościowa została zintensyfikowana szczególnie podczas wiosennej i jesiennej fali ograniczeń związanych z pandemią.

 1. Dzięki darowiznom licznych przedsiębiorstw ogólnopolskich (Henkel Polska, Colgate Palmolive Polska, Procter and Gamble, Reckitt Benckiser, Carrefour) przekazano 31 ton środków higieny osobistej i chemii gospodarczej.
 2. Dzięki darowiznom pochodzącym z Caritas Polska, Fundacji KGHM Polska Miedź, PGNiG, Fundacji Biedronka oraz lokalnych przedsiębiorców dokonano dystrybucji środków ochronnych (płyny do dezynfekcji, maseczki itp.).
 3. Dodatkowo nasza Caritas realizuje liczne projekty, w ramach których m.in. wyremontowano 90 mieszkań osób starszych i skrajnie ubogich, objęto dożywianiem 105 dzieci w ramach akcji Żółty Talerz we współpracy z Fundacją Kulczyka, rozdano 28 laptopów do nauki zdalnej wśród dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Prowadzona jest również Spółdzielnia Socjalna (1).

Z uwagi na ograniczenia nasza Caritas nie zorganizowała w 2020 r. akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie).

Pomoc, której nie sposób ująć w liczbowych zestawieniach, otrzymały również osoby potrzebujące dzięki ofiarnemu zaangażowaniu 1.760 wolontariuszy zrzeszonych w 51 Parafialnych Zespołach Caritas i 47 Szkolnych Kołach Caritas, którzy dzięki lokalnemu zakorzenieniu w sposób dyskretny i pozbawiony rozgłosu pomagają osobom potrzebującym.

W minionym roku rozpoczęła się budowa nowego magazynu żywności wraz z chłodnią i mroźnią ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie prac planowane jest w pod koniec 2021 r. Dzięki hojności indywidualnych darczyńców trwają długo wyczekiwane prace przy remoncie i rozbudowie Domu Samotnej Matki w Zielonce. Inauguracja jego nowej siedziby przewidywana jest na koniec I kwartału br. W 2020 r. podjęto również gruntowne prace remontowo-budowlane w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Otwocku-Świdrze oraz w siedzibie hospicjum domowego NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Józefowie k. Warszawy.

tt ads