Warszawa, dn. 1 lutego 2021 r.

Nr 244/BD/2021

Komunikat dotyczący przygotowania do Pierwszej Komunii Św.
w diecezji warszawsko-praskiej w czasie epidemii

Zgodnie z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski z dn. 29 sierpnia 2020 r. przygotowanie bezpośrednie do Pierwszej Komunii św. polega na udziale w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w parafialnej katechezie sakramentalnej. Przygotowanie to powinno mieć przede wszystkim charakter duchowy zmierzający do zdobycia osobistego doświadczenia religijnego (por. pkt 13c). Czas pandemii i związana z nim sytuacja w kraju sprawiają, że o ile nie jest większą trudnością nauka religii online, o tyle już nie łatwo jest wypełnić zadanie duchowego przygotowania do sakramentów. Przeżywane okoliczności domagają się od nas – duszpasterzy – szukania nowych sposobów formacji w przygotowaniu do tego ważnego wydarzenia, jakim jest Pierwsza Komunia Św. i poprzedzająca ją spowiedź.

Proszę zatem, aby nie został pominięty w procesie formacyjnym aspekt duchowy, jakim jest udział dzieci we Mszy św. Dobrym rozwiązaniem może być specjalnie sprawowana Eucharystia dla mniejszej grupy, tak aby zachować przepisy sanitarne. Gdyby zachodziła taka potrzeba duszpasterska, zezwalam kapłanom na odprawienie dodatkowej Mszy św. (KPK kan. 905 §2).

Należy również pamiętać, że pierwszymi, którzy mają przygotować dziecko do przyjęcia Komunii Św. są jego rodzice. Podkreślone to zostało już 100 lat temu w dekrecie Quam singulari, aprobowanym przez św. Piusa X. To zadaniem rodziców jest zadbanie o religijną formację dziecka, które ma przystąpić do Pierwszej Komunii Św. Proszę zatem, aby duszpasterze angażowali rodziców nie tylko w organizację samej uroczystości, lecz także w przygotowania formacyjne dzieci. Słusznym wydaje się przekazywanie materiałów formacyjnych, dzięki którym mogą wspólnie w domach pogłębiać wiedzę religijną.

Zgodnie ze wskazaniami Episkopatu Polski miejscem przygotowania i przystąpienia do Pierwszej Komunii Św. jest parafia zamieszkania dziecka (por. 22). Za zgodą proboszcza parafii zamieszkania, przystąpienie do sakramentów jest możliwe w parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Jednak po rozpoczęciu przygotowania nie należy już zmieniać miejsca formacji.

Ufam, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu rodziców, duszpasterzy i katechetów uda się przygotować dzieci do godnego przeżycia ich pierwszego spotkania z Jezusem eucharystycznym.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

W/w wytyczne KEP dotyczące przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej można znaleźć w załączniku do niniejszego komunikatu.

tt ads