Warszawa, 16 października 2020

Nr 1422/BD/2020

 

D E K R E T

dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

W związku z trwającą epidemią chcemy dołożyć starań, by wierni gromadzący się w świątyniach mogli bezpiecznie uczestniczyć w liturgii, korzystać z sakramentów świętych i szukać umocnienia w Bogu w tym trudnym czasie.

Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są konkretne reguły bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

 • Dyspensa

Przypominam, że udzielona na początku pandemii dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. nadal obowiązuje, tym bardziej w związku
z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej”.

 • Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych, zarówno duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii, nie zaś koncelebransów. Kapłani i szafarze nadzwyczajni mają obowiązek używania maseczek podczas udzielania Komunii Świętej.

Prosimy o zachowywanie dystansu społecznego: w „strefie czerwonej” 1 osoba na 7 m², w „strefie żółtej” 1 osoba na 4 m².

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek i zachowania odległości pomiędzy osobami.

Wodę święconą udostępniamy wiernym z pominięciem kropielnic – buteleczki, dozowniki itp.

 • Udzielanie Komunii Świętej

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno wymuszać na wiernych przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego.

Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

 • Sakrament pokuty i pojednania

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).

W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.

W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

 • Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

Jeśli w najbliższych dniach pojawią się inne, szczególne okoliczności w tej materii, będziemy informować o ewentualnych nowych zaleceniach w oddzielnym komunikacie.

 • Spotkania formacyjne

Spotkania grup formacyjnych, jeśli nie są w tych dniach konieczne, należy odłożyć. Jeśli według duszpasterzy powinny się odbyć, to może w nich uczestniczyć: w „strefie czerwonej” do 10 osób, a w „strefie żółtej” do 25 (przy zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz przy użyciu maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk).

Zalecamy Księżom również zachowanie szczególnej ostrożności w korzystaniu z grupowych rekolekcji kapłańskich.

 

Ogarniam modlitwą i błogosławię wszystkim Wiernym naszej Diecezji. Szczególnej opiece Matki Bożej zawierzam starszych i chorych. Dla całej służby zdrowia wypraszam łaskę siły i odwagi do walki z pandemią.

 

+Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski

Wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty każdego roku stanowi okazję do spotkania i szczególnej modlitwy w intencji szeroko pojętych środowisk medycznych. Bp Romuald Kamiński wystosował specjalne życzenia do wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy niosą pomoc chorym i cierpiącym.

 

Warszawa, 18 października 2020 roku

Szanowni Państwo,
Lekarze,
Pielęgniarki i Pielęgniarze,
Położne,
Diagności laboratoryjni i Farmaceuci,
Rehabilitanci,
Ratownicy i Opiekunowie medyczni,
Wolontariusze,
Kapelani instytucji medycznych,
Osoby konsekrowane,
Nadzwyczajni szafarze Eucharystii,
wszyscy, którzy, posługujecie chorym,

Służba zawsze patrzy w twarz brata, dotyka jego ciała, czuje jego bliskość,
a nawet w pewnych przypadkach „znosi” ją i zabiega o jego rozwój.

Papież Franciszek, Fratelli tutti

Święto Patrona środowiska medycznego, św. Łukasza, lekarza i ewangelisty, przypada w tym roku w szczególnym czasie epidemii. Tym serdeczniej proszę o przyjęcie gorących podziękowań za Waszą ofiarną służbę człowiekowi cierpiącemu, za stałą dyspozycję niesienia profesjonalnej pomocy.

Przyjmijcie płynące z serca życzenia – aby starczyło Wam sił fizycznych i duchowych; aby zawsze towarzyszyła Wam łaska Ducha Świętego, Uzdrowiciela i Pocieszyciela człowieka cierpiącego.

Życzymy Wam pokoju ducha, umacniania rodzinnych relacji, odwagi w pokonywaniu trudności związanych z obecną sytuacją i wdzięczności ze strony Pacjentów.

Święty Łukaszu, módl się za nami.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

 

Doroczne spotkanie
organizowane przez Duszpasterstwo Służby Zdrowia
odbędzie się 20 października
w Katedrze Warszawsko-Praskiej.

Uroczystej Eucharystii o godzinie 18.00
będzie przewodniczył ks. bp Romuald Kamiński,
Biskup Warszawsko-Praski
i Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Po Mszy Świętej przewidziany jest koncert
Wdzięczni za służbę
dedykowany społeczności medycznej.

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych
(maseczki, dezynfekcja rąk).

Zapraszamy do duchowej łączności w tej szczególnej modlitwie.

Dziekan Dekanatu Rembertowskiego wraz z proboszczem parafii św. Hieronima zapraszają ministrantów posługujących w parafiach Dekanatu i pragnących służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez czytanie Słowa Bożego w czasie liturgii, na roczny kurs przygotowujący do posługi lektora.

Zapisy: zbiorcze zgłoszenia z danej parafii dekanatu, podpisane przez Księdza Proboszcza, należy wysłać na adres parafia@swhieronim.pl lub przesłać pocztą na adres parafii do 20 października.

Pierwsze spotkanie: 25 października 2020 roku, godz. 15.00-17.00, parafia św. Hieronima, Warszawa – Stara Miłosna, ul. Rumiankowa 2/4.

Sprawy organizacyjne:

 • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.
 • Kolejne terminy spotkań: 22.11, 13.12, 10.01, 14.02, 14.03, 18.04, 23.05, 13.06, 5.09.
 • Spotkania będą odbywać się zgodnie z wytycznymi i zaleceniami służb sanitarnych.
 • Pokrycie kosztów materiałów i krzyża lektorskiego: 60 zł wpisowego.
 • Zajęcia obejmują: wykład liturgiczny, wykład poświęcony znajomości Pisma Świętego oraz zajęcia praktyczne z fonetyki, śpiewu kościelnego, liturgiki.
 • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do jednokrotnego posługiwania na Mszy Świętej w Katedrze (po wcześniejszej odprawie z ceremoniarzem katedralnym).

Przygotowanie do funkcji lektora obejmuje także udział w tygodniowych rekolekcjach. Rekolekcje będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu Seminarium.